Ochrana osobných údajov

Obchodné podmienky

Článok V. Ochrana osobných údajov

1. Úvod

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov je MANETI, s.r.o. so sídlom na adrese Tehelná 63, 080 01 Prešov, IČO 44306784, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 20449/P.
 2. Služba eDirect je silným marketingovým nástrojom vyvinutým pre našich zákazníkov. Chceme vás ubezpečiť, že ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Aby sme vám mohli poskytnúť všetky naše služby, potrebujeme o vás vedieť základné osobné údaje.
 3. Používateľ registráciou do Služby potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo sú pravdivé a presné.
 4. Spracúvanie a ochrana uvedených osobných údajov je nevyhnutná na uzatvorenie vzájomného zmluvného vzťahu a je v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) v znení neskorších predpisov.
 5. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou.
 6. Osobné údaje môžu byť využité aj na neskoršiu vzájomnú komunikáciu s Používateľom a tiež pre potreby e-mailového marketingu. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia (v prípade služieb zadarmo) alebo 10 rokov od poslednej vystavenej faktúry (pre účely archivácie) podľa toho, ktoré obdobie skončí neskôr.
 7. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretej osobe.
 8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 9. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona a to konkrétne:
 • i) právo na informácie, ktoré je naplnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami
 • ii) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona
 • iii) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona
 • iv) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona
 • v) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona
 • vi) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona
 • vii) právo na prenosnosť osobných údajov – § 26 Zákona
 • viii) právo podať podnet na dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.
 1. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

2. Kategórie informácií, ktoré zhromažďujeme

 1. Informácie, ktoré nám poskytnete: Keď sa registrujete do služby eDirect, komunikujete s našim podporným tímom alebo nám posielate e-mail, poskytujete nám informácie. Tieto informácie zahŕňajú vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri a sú nutné aj pre náš účtovný a fakturačný systém.
 2. Technologicky získané informácie: Keď posielame e-maily našim registrovaným zákazníkom služby eDirect, budeme niekedy vyhodnocovať, kto otvoril e-mail a kto si klikol na niektorý z odkazov. Robíme to pre meranie výkonu našich e-mailových kampaní a k zlepšeniu našej ponuky pre konkrétne zákaznícke segmenty. Taktiež môžeme zbierať informácie prostredníctvom „cookies“ alebo tzv. „web logov“ zbierajúcich informácie o vašom použití služby eDirect. Informácie zozbierané týmto spôsobom môžu zahŕňať dátum a čas vášho prihlásenia, zobrazené stránky a čas strávený v eDirecte po vašom prihlásení.
 3. Cookies: Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť funkčný a kvalitný web. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 4. Zoznam a informácie o kampani: Informácie o užívaní účtu ako napr. zoznam e-mailových adries, zoznam e-mailových letákov a šablón, zoznam obrázkov, frekvencia a rozsah vašej korešpondencie.
 5. Identifikovateľné osobné údaje tretích strán: Sú to napr. e-mailové adresy, mená, telefónne čísla a iné osobné informácie poskytnuté Používateľovi. Klienti eDirectu majú kontrolu nad osobnými informáciami tretích strán, ktoré môžu použiť na zasielanie svojich marketingových materiálov. Prevádzkovateľ nepoužíva tieto informácie na žiadne iné účely.

3. Pozícia Sprostredkovateľa

 1. Prevádzkovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Používateľa (k Adresátom) v pozícii Sprostredkovateľa podľa §34 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Ak Sprostredkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ je voči Prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa.
 3. Dotknutými osobami sú Adresáti Používateľa.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rovnakom rozsahu ako Používateľ po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Používateľom.
 5. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím a prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ dodržiava ďalšie ustanovenia § 34 Zákona.

4. Zverejňovanie informácií

 1. Vaše osobné údaje a ani akékoľvek iné informácie uložené vo vašom užívateľskom účte (napr. zoznam e-mailových adries, zoznam e-mailových letákov a šablón, zoznam obrázkov) za žiadnych okolností nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Takéto informácie zverejníme iba v prípade, že si to vyžiada orgán ústrednej moci.
 2. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých Adresátov alebo Používateľov.

5. Bezpečnosť údajov

 1. Systém účtov služby eDirect vyžaduje pre prihlásenie užívateľské meno a heslo. Po dokončení práce s eDirect-om, prosím, kliknite na linku „odhlásiť“, aby sa zabránilo prístupu k vášmu účtu komukoľvek, kto bude pracovať na vašom počítači. Vaše užívateľské meno a heslo musíte držať v bezpečí, a neprezrádzať ho tretej osobe.
 2. Vzhľadom na citlivý charakter vašich databáz, neposielame znova zabudnuté heslo. Používatelia musia dodržiavať on-line pokyny k obnoveniu svojho hesla, pokiaľ ho zabudnú.
 3. Heslá všetkých účtov sú ukladané ako šifrované. Vaše heslá nemôžeme vidieť, môžeme ich len resetovať.
 4. Používame šifrovanú komunikáciu prostredníctvom SSL protokolu. K zaisteniu bezpečnosti údajov robíme všetky nevyhnutné kroky.
 5. Chránime naše dáta pred zlyhaním hardwaru alebo pre prípady havárie každodenným zálohovaním dát.

6. Obsah e-mailových kampaní

 1. Keď sa odosielajú e-mailové marketingové kampane, prechádzajú rôznymi servermi na internete. Príslušní správcovia serverov môžu kedykoľvek čítať, čo odošlete. E-mail nebol nikdy vymyslený pre zasielanie dôverných informácií a preto nikdy neposielajte v e-maili informáciu, ktorú považujete za dôvernú. Ak potrebujete poslať niečo dôverné, nepoužívajte eDirect.
 2. Občas kontrolujeme obsah e-mailových kampaní našich užívateľov s cieľom overiť súlad e-mailov s Obchodnými podmienkami. Potom preskúmavame tieto konkrétne e-mailové kampane. Táto prax je prospešná pre všetkých užívateľov, ktorí dodržiavajú Obchodné podmienky, pretože to okrem iného znižuje riziko zaslania SPAM prostredníctvom našich serverov. Pomáhame takto zabezpečiť vysokú mieru doručiteľnosti e-mailov.

7. Zodpovedná osoba, konanie o ochrane osobných údajov a otázky

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: MANETI, s.r.o., Tehelná 63, 080 01 Prešov, e-mail: info@edirect.sk, tel.: 0918 478 939.
 2. Ak má Používateľ podozrenie, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môže podľa § 100 Zákona podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 3. Ak máte nejaké otázky, pripomienky, alebo obavy, alebo chcete aktualizovať, odstrániť alebo zmeniť niektoré osobné údaje predložené na týchto stránkach, alebo máte nejaké otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, upozornite nás poštou alebo emailom na adrese:

MANETI, s.r.o.
služba eDirect, Ochrana osobných údajov
Tehelná 63
080 01 Prešov
Slovensko
info@edirect.sk

Môžete použiť aj náš kontaktný formulár.

Aktualizované 01.09.2021

Kompletné obchodné podmienky