Obchodné podmienky

I. Úvod

 1. MANETI, s.r.o., so sídlom na adrese Tehelná 63, 080 01 Prešov, IČO 44306784, DIČ 2022663214, IČ DPH SK2022663214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 20449/P, je prevádzkovateľom služby eDirect (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá umožňuje hromadné rozposielanie e-mailov s meraním spätnej väzby (ďalej ako „ Služba“ alebo „ eDirect“). Služba je umiestnená na adrese www.edirect.sk, resp. app.edirect.sk (aplikačné rozhranie) a api.edirect.sk (komunikačné rozhranie).
 2. Používateľom je každý registrovaný používateľ Služby, bez ohľadu na to, či využíva alebo nevyužíva Službu na rozposielanie Letákov. Používateľom môže byť iba osoba s plnou spôsobilosťou k právnym úkonom a staršia ako 16 rokov. Ak nemáte viac ako 16 rokov, nesmiete používať Službu. Registrácia je realizovaná pomocou formulára na adrese www.edirect.sk/registracia
 3. Adresátom je každá e-mailová adresa, ktorú Používateľ pridá do svojej databázy Adresátov po prihlásení sa do Služby.
 4. Letákom sa rozumie každý pripravený a v Službe uložený e-mail, ktorý je pripravený na zaslanie alebo bol zaslaný Používateľom jednému alebo viacerým Adresátom prostredníctvom Služby.

II. Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ má právo využívať Službu, najmä pridávať Adresátov, triediť Adresátov do skupín, pripravovať šablóny Letákov, posielať Letáky a sledovať a exportovať štatistiky týkajúce sa Letáku.
 2. Používateľ je povinný chrániť svoje registračné údaje, ktoré slúžia na prístup k Službe. Používateľ je výhradne zodpovedný za použitie svojho alebo jemu zvereného účtu. Prevádzkovateľ nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za vzniknuté škody v prípade zneužitia prístupových údajov Používateľa treťou osobou.
 3. Používateľ má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu v Službe, aj bez udania dôvodu. Registráciu je možné zrušiť výhradne formou e-mailu, ktorý je zaslaný na adresu info@edirect.sk. Registrácia bude zrušená do 3 pracovných dní po obdržaní žiadosti o zrušenie registrácie.
 4. Používateľ sa zaväzuje vytvárať a rozposielať svoje letáky spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a nezasahuje do práv Prevádzkovateľa alebo tretích strán. Rešpektovať je nutné predovšetkým Autorský zákon ( Z.č. 618/2003 Z.z.), Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame, Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Občiansky zákonník (Z.č. 40/1964 Zb.), a to všetko v platnom znení.
 5. Používateľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi odmenu za používanie služby, v zmysle aktuálneho cenníka používania Služby. Aktuálny cenník je vždy zverejnený na adrese http://www.edirect.sk/clanok/cennik.

  Pri programe „Paušál“ bude monitorovaný maximálny počet Adresátov v danom mesiaci. Ak počet Adresátov prekročí zakúpený počet Adresátov, uplatnia sa tieto pravidlá:

  a) Používateľ zaplatí extra „Poplatok za rozšírenie“, čo je rozdiel v mesačnej cene za počet Adresátov, ktorý Používateľ dosiahol a počet Adresátov, ktorý si Používateľ objednal.
  b) ak Používateľ prekročí maximálny počet Adresátov ponúkaných Službou v programe „Paušál“a nemá s Prevádzkovateľom uzatvorený program „Veľké množstvá“, bude Poplatok za rozšírenie vypočítaný podľa bodu a) uvedeného vyššie plus 5€ za každých začatých 1000 (tisíc) Adresátov, ktoré prekročia maximálny počet Adresátov uvedených v programe „Paušál“.
  c) ak Používateľ prekročí maximálny počet Adresátov oproti počtu Adresátov, ktorý si vybral a zaplatil, o tri úrovne a viac, Prevádzkovateľ bude kontaktovať Používateľa a bude vyžadovať okamžitú platbu. V týchto prípadoch bude Používateľove právo využívať Službu obmedzené, až do pripísania uvedenej platby na náš účet.
  d) všetky dodatočné platby uvedené vyššie musí byť zaplatené v mesiaci bezprostredne nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k prekročeniu zakúpeného počtu Adresátov.

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť poplatky za služby kedykoľvek pridaním nového cenníka pre Službu (zverejnením na adrese http://www.edirect.sk/clanok/cennik). Nový cenník sa vzťahuje na všetky nové účty a nové úrovne v programe „Paušál“.

 6. V prípade úhrady odmeny za používanie Služby predplatenými finančnými prostriedkami (ďalej Kredit) má používateľ právo na vrátenie Kreditu aj bez udania dôvodu do 3 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa. Po uplynutí tejto lehoty nie je možné Kredit vrátiť a je potrebné vyčerpať ho využitím platených služieb Prevádzkovateľa. Kredit alebo jeho pomernú časť je možné po lehote 3 pracovných dní vrátiť len v prípade zrušenia registrácie Prevádzkovateľom, okrem prípadu, ak Prevádzkovateľ zruší registráciu z dôvodu porušenia Obchodných podmienok zo strany Používateľa, ako aj z dôvodu uvedeného v čl. III. ods.2 týchto Obchodných podmienok.

III. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za databázy Adresátov a obsah Letákov, ktoré vytvára Používateľ pomocou Služby. Prevádzkovateľ v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom, si vyhradzuje právo nezodpovedať za akýkoľvek materiál a služby na týchto stránkach (vrátane všetkého obsahu, software, funkcií, služieb, materiálov a informácií, ktoré sú k dispozícii v tomto dokumente alebo sú prístupné prostredníctvom tohto dokumentu). Materiály nahraté na servery Prevádzkovateľa sú vo výhradnom vlastníctve Používateľa, ktorý dané súbory nahral. Prevádzkovateľ má zato, že Používateľ vlastní výhradné autorské a vlastnícke práva na všetky materiály, s ktorými Používateľ nakladá. Prevádzkovateľ svoje servery len prenajíma na účely nahrávania súborov, ktoré sú používané výhradne na e-mailovú marketingovú kampaň. Používateľ v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom zároveň preberá plnú zodpovednosť za používanie týchto stránok a služieb, vrátane materiálov stiahnutých z webových stránok. Za žiadnych okolností spoločnosť MANETI, s.r.o., ani konatelia, zamestnanci, spoločníci, zástupcovia, dodávatelia alebo dcérske spoločnosti nepreberie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, trestné, osobitné alebo následné straty a/alebo škody, spôsobené marketingovou kampaňou akéhokoľvek Používateľa.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo trvale zrušiť registráciu Používateľa a odstrániť akýkoľvek obsah alebo pozastaviť používanie Služby, najmä ním vytvorené databázy Adresátov a Letákov, pokiaľ zistí, že používateľ využívaním Služby narušuje právny poriadok Slovenskej republiky alebo koná v rozpore s dobrými mravmi, ohrozuje verejný poriadok alebo koná tak, že môže spôsobiť škodu Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nepoužiť informácie, ktoré Používateľ pridá do databázy Adresátov a Letákov prostredníctvom Služby. Prevádzkovateľ sa tiež zaväzuje neposkytnúť ich tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď to stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky.
 4. Prevádzkovateľ má právo využiť registračné údaje Používateľov výhradne pre svoje interné účely, predovšetkým na komunikáciu s Používateľmi.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo monitorovať Letáky, ktoré Používateľ vytvoril za pomoci Služby.
 6. eDirect automaticky pripája pätu „Rozposlané eDirectom, profesionálnym systémom e-mailového marketingu.“ a odkaz na eDirect ku všetkým odchádzajúcim e-mailom. Prevádzkovateľ môže okamžite zrušiť registráciu Používateľa, ak sa bude Používateľ snažiť odstrániť alebo znefunkčniť túto pätu alebo odkaz s výnimkou toho, ak má Používateľ obchodnú zmluvu s Prevádzkovateľom ohľadne odstránenia tejto päty alebo odkazu.

IV. Zrieknutie sa zodpovednosti

1. eDirect využívate výhradne na vlastné riziko. Služba je poskytovaná na princípe „AS IS“, t.j. „TAK AKO JE K DISPOZÍCII“. Služba sa poskytuje bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, hlavne ale nie výlučne bez implikovaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, nenarušovania alebo priebehu plnenia. Snažíme sa zaistiť najlepšiu dostupnosť a bezpečnosť služieb. Napriek tomu Prevádzkovateľ, jeho dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti neručia za to, že a) Služba bude fungovať nepretržite, bezpečne prípadne bude dostupná v akomkoľvek konkrétnom čase alebo mieste; b) budú opravené akékoľvek chyby či vady; c) Služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé súčasti; alebo d) výsledky využívania Služby splnia vaše požiadavky.

V. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

VI. Záver

 1. Veci a vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny týchto Obchodných podmienok budú zverejnené na tejto webovej stránke a budú platné a účinné odo dňa zverejnenia. Pokiaľ budete ku Službe pristupovať alebo ju využívať aj potom, čo tieto zmenené Obchodné podmienky budú účinné, súhlasíte s tým, že ste týmito Obchodnými podmienkami viazaný. Pokiaľ s novým Obchodnými podmienkami nesúhlasíte, prestaňte okamžite Službu využívať.
 3. Pokiaľ nejaká lehota, dojednanie, podmienka alebo ustanovenie týchto Obchodných podmienok budú vyhlásené súdom za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok zostávajú v platnosti. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia nahradí inými v zmysle týchto Obchodných podmienok.
 4. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.09.2021.